Rookenquête 2015 : draagvlak voor anti-tabaksmaatregelen opvallend groot.

05/01/2016 15:08

Uit een nieuwe enquête van Stichting tegen Kanker blijkt dat maatregelen tegen roken opvallend goed in de markt liggen bij de bevolking, zelfs bij rokers. Maatregelen die in het verleden op groot verzet konden rekenen, worden nu goed onthaald. Het moment dus voor de beleidsmakers om hier rekening mee te houden en een versnelling hoger te schakelen. Temeer omdat er in België dagelijks 40 personen sterven als gevolg van het roken.

Steun voor anti-tabaksmaatregelen is groot:

  • 82% van de ondervraagden vindt rookvrije cafés een goede zaak (inclusief 66% van de rokers). Bovendien wordt het rookverbod in cafés beter gerespecteerd: 15% van de cafébezoekers zagen iemand binnen roken in een ruimte die daarvoor niet bestemd was (18% in 2014 en 23% in 2013);
  • 91% wenst een rookverbod in wagens waar minderjarigen aanwezig zijn (inclusief 87% van de rokers);
  • 71% gaat akkoord met een totaal reclameverbod op de verkoopsplaats;
  • 72% wenst meer ondersteuning voor rokers die wensen te stoppen met roken via de terugbetaling van doeltreffende geneesmiddelen;
  • 61% gaat akkoord met een prijsverhoging van 1 euro per pakje roltabak;
  • 50% is voorstander van neutrale sigarettenpakjes (zonder logo's of aantrekkelijke kleuren) en slechts 25% is er tegen. 

En de rokers zelf?

72% van de rokers hebben spijt dat ze begonnen zijn met roken en 64% onder hen wenst te stoppen.
In 2015 rookte 20% van de Belgen, waarvan 17% dagelijks rookt. In Vlaanderen rookt 17%, in Wallonië 24% en in Brussel 23%. 
77% van de rokers rookt gewone sigaretten en 34% van hen rookt roltabak (het combineren van sigaretten en roltabak is ook mogelijk). 

Elektronische sigaret:

Het aandeel gebruikers van de elektronische sigaret binnen de Belgische bevolking bedraagt 2%: een half percent gebruikt de elektronische sigaret dagelijks en 1,5% percent gebruikt het wekelijks of minder dan wekelijks in 2015. 

68% van de gebruikers verklaart de elektronische sigaret te gebruiken om te stoppen met roken, 26% omdat ze minder schadelijk zijn en 6% omdat ze goedkoper zijn. 

België is geen koploper:

Het draagvlak  voor maatregelen tegen tabak staat in contrast met het gebrek aan maatregelen die in eigen land worden voorgesteld en met initiatieven die recent in andere EU-landen werden aangenomen. 
Het VK, Ierland en Frankrijk bijvoorbeeld, aangespoord door de WGO-regelgeving (zie verder), zullen neutrale pakjes doorvoeren vanaf mei 2016. In België is het rapport over neutrale pakjes van  de FOD Volksgezondheid nog niet voorgelegd aan het federale parlement.  In diezelfde landen is reclame op de verkoopplaats verboden en zal roken in auto's verboden worden wanneer minderjarigen aanwezig zijn. In België wachten we op initiatieven ter zake. 

10 jaar Kaderconventie tegen Tabak (WGO)

Op 1 november 2005 ratificeerde België de Kaderconventie tegen Tabak van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Op 30 januari 2006 werd deze conventie van kracht. We zijn nu bijna 10 jaar later en ons land blijft nog voor heel wat bindende maatregelen in gebreke.

Download hier de volledige resultaten "Rookgedrag in België 2015": https://www.kanker.be/sites/default/files/stichting_tegen_kanker_-_rookgedrag_2015.pdf


Kleurentabel Kaderconventie tegen Tabak: https://www.kanker.be/sites/default/files/bijlage__-_kleurentabel_fctc_belgie.pdf


Bron: www.kanker.be