Meestgestelde vragen over het uitstellen van behandelingen en onderzoek i.v.m. corona.

03-04-2020 20:04


Algemene lijn:

Per patiënt, per tumorsoort en per stadium van de ziekte wordt afgewogen wat in het voordeel of in het nadeel is van de patiënt. Patiënten die een acute en noodzakelijke behandeling nodig hebben, worden behandeld. In niet urgente situaties wordt de behandeling bij voorkeur uitgesteld om het risico op een ernstige corona besmetting te verkleinen. Ziekenhuizen over de hele wereld delen hun ervaringen en wij stellen aan de hand daarvan ons beleid bij als dat nodig is.


Ben ik als patiënt met kanker extra kwetsbaar?

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met kanker meer kans hebben om een infectie met het coronavirus te krijgen. Wel is het zo dat een corona infectie vaker ernstig verloopt bij mensen boven de 60 jaar en bij mensen met andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longziekten en kanker. Daarnaast leidt de behandeling van kanker tot een verminderde conditie en soms een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door medicijnen die de afweer remmen zoals chemotherapie. Voor zover nu bekend zijn patiënten met kanker dus kwetsbaarder.


Waarom wordt een behandeling uitgesteld?

We wegen af wat in het voordeel of in het nadeel is van de patiënt. Dit wordt per patiënt, per tumorsoort en per stadium van de ziekte afgewogen. In zijn algemeenheid geldt dat behandelingen die niet dringend noodzakelijk zijn bij voorkeur worden uitgesteld om het risico op een corona besmetting in het ziekenhuis te verkleinen en/of een ernstiger beloop van de coronavirus infectie te voorkomen. Dan weegt uitstel op tegen het risico om ten gevolge van de behandeling een grotere kans op een coronavirus besmetting te krijgen.


Welke behandelingen gaan wel door?

Operaties, bestralingen en behandelingen met medicijnen zoals chemo- en immuuntherapie die  acuut en noodzakelijk zijn gaan door, afhankelijk van de conditie van de patiënt. Voor operaties geldt dat het aantal operatiemogelijkheden in het is AVL uitgebreid, zodat we ook dringende operaties van andere ziekenhuizen over kunnen nemen.


Ik word binnenkort geopereerd, gaat deze operatie door?

In het AVL kunnen operaties in veel gevallen zoals gepland doorgaan. We streven er als AVL naar om corona vrij te blijven zodat we de noodzakelijke kankerbehandelingen kunnen blijven doen. Als er een aanleiding is om de operatie uit te stellen, zal uw hoofdbehandelaar dit met u bespreken. We nemen een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus.


Ik word momenteel behandeld met chemotherapie. Kan ik deze behandeling voortzetten?

Per patiënt, per tumorsoort en stadium van de ziekte wordt afgewogen wat in het voordeel of in het nadeel is van u als patiënt. Patiënten, die een acute en noodzakelijke behandeling nodig hebben, worden behandeld. In niet urgente situaties wordt bekeken of de behandeling veilig kan worden uitgesteld om het risico op een ernstige corona besmetting te verkleinen.

We nemen een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Een speciaal telefoonteam beoordeelt eventuele klachten en bekijkt of deze afspraak door kan gaan. Zo nodig treffen we adequate beschermingsmaartregelen.


Ik word momenteel behandeld met immuuntherapie. Kan ik deze behandeling voortzetten?

Per patiënt, per tumorsoort en stadium van de ziekte wordt afgewogen wat in het voordeel of in het nadeel is van u als patiënt. Patiënten, die een acute en noodzakelijke behandeling nodig hebben, worden behandeld. In niet urgente situaties wordt bekeken of de behandeling veilig kan worden uitgesteld om het risico op een ernstige corona besmetting te verkleinen.

We nemen een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Een speciaal telefoonteam beoordeelt eventuele klachten en bekijkt of deze afspraak door kan gaan. Zo nodig treffen we adequate beschermingsmaartregelen.


Wanneer is het verantwoord om een behandeling uit te stellen?

Dit wordt per patiënt en per tumorsoort afgewogen.
Als er na een operatie een reden is voor een  verdere behandeling met radiotherapie, chemotherapie of immuuntherapie, dan kan deze nabehandeling vaak 8-12 weken na de operatie worden uitgesteld.

In de situatie waarbij er uitzaaiingen zijn die eerder al kleiner zijn geworden en nu rustig zijn zonder klachten, kan een behandeling tijdelijk worden onderbroken. Het is per patiënt verschillend of en zo ja wanneer een behandeling dan het beste hervat kan worden.
Als u behandeld wordt met immuuntherapie dan is uitstel verantwoord omdat immuuntherapie een hele lange halfwaardetijd heeft. Dat wil zeggen dat het medicijn lang in het lichaam werkzaam blijft, weken tot enkele maanden na het onderbreken ervan. Een of twee keer een immuuntherapie behandeling overslaan is dan verantwoord. Datzelfde geldt voor sommige vormen van doelgerichte therapie zoals trastuzumab en bevacizumab.
Soms is het ook mogelijk om een alternatieve behandeling, zoals een behandeling in pilvorm in plaats van per infuus, te geven die even effectief is maar minder risico geeft, bijvoorbeeld omdat er minder ziekenhuisbezoeken nodig zijn.


Welke behandelingen worden sowieso uitgesteld?

Er worden weinig nieuwe studiebehandelingen gestart omdat hierbij vaak juist veel extra ziekenhuisbezoeken nodig zijn en omdat de effectiviteit en de bijwerkingen van de behandeling niet goed bekend zijn. Bij sommige studies zijn juist minder ziekenhuisbezoeken en behandelingen nodig. In dat geval gaan studiebehandelingen soms nog wel door. Studiebehandelingen die al eerder waren begonnen worden meestal wel gecontinueerd. Maar ook hier zal kritisch gekeken worden: wegen de voordelen van behandelen op tegen de nadelen.


Hoe lang wordt een behandeling uitgesteld?

Dat is per persoon en per tumorsoort verschillend, maar nabehandeling met chemotherapie of bestraling voor borstkanker kan in de meeste situaties tot 12 weken na een operatie worden uitgesteld.


Wanneer is het verantwoord om een operatie uit te stellen?

Ook voor operaties geldt dat per patiënt, per tumorsoort en per stadium van de ziekte wordt afgewogen wat in het voordeel of in het nadeel is van de patiënt. In alle gevallen zullen deze keuzes door de hoofdbehandelaar aan de patiënt worden voorgelegd en worden besproken.

In het AVL kunnen operaties in veel gevallen zoals gepland doorgaan. We streven er als AVL naar om corona vrij te blijven zodat we de noodzakelijke kankerbehandelingen kunnen blijven doen.
In zijn algemeenheid kunnen operaties 6 weken worden uitgesteld zonder dat dit een negatief effect heeft voor uw gezondheid.  Voor operaties die moeten worden uitgesteld hanteren we een zogenoemd triage systeem. Stapsgewijs kijken we welke operaties zonder risico kunnen worden uitgesteld of waar alternatieve behandelingen voor mogelijk zijn.


stap 1: Zogenoemde laag-risico tumoren, tumoren die erg langzaam groeien of tumoren die al goed onder controle gehouden worden met chemo- of hormoontherapie, worden dan later geopereerd dan gepland.


stap 2: Bij tumoren die in een combinatie van opereren, bestralen en chemotherapie worden behandeld kan de volgorde worden gewijzigd of kan de tijd tussen de laatste voorbehandeling en de operatie worden verlengd. Ook dan is uitstel van de  operatie verantwoord.


stap 3: Als er niet veel verschil is tussen een operatieve behandeling of een andere behandeling als bestralen of chemotherapie kan voor een andere behandeling  worden gekozen dan opereren. Dit wordt alleen gedaan in overleg met de patiënt en na het gezamenlijk afwegen van de voor- en mogelijk nadelen in uw persoonlijke situatie.


Gaat mijn operatie door als ik klachten heb die op een corona infectie lijken of als ik een vastgestelde infectie heb?

In principe niet omdat de kans op complicaties dan aanzienlijk hoger is. In het belang van de patiënt wachten we dan totdat de corona infectie over is. Dit kan betekenen dat de operatie enkele weken wordt uitgesteld.


Gaat mijn behandeling door als ik klachten heb die op een corona infectie lijken of als ik een vastgestelde infectie heb?

Dit zal van geval tot geval worden bekeken. Niet noodzakelijke behandelingen gaan sowieso niet door.


Is het verantwoord om een onderzoek uit te stellen? 

Voor patiënten wiens ziekte stabiel is, kan een onderzoek zoals een CT-scan worden uitgesteld. Ook hier geldt: wegen de voordelen van een onderzoek op tegen de nadelen in dit geval het risico op besmetting met het coronavirus.


Hoe lang kan een onderzoek worden uitgesteld?

Dit is erg afhankelijk van uw situatie. Bij immuuntherapie die al langere tijd effectief is bijvoorbeeld is 3 maanden uitstel geen probleem.


Gaat mijn onderzoek/behandeling door als ik klachten heb die op een corona infectie lijken of als ik een vastgestelde infectie heb?

We willen graag van u weten of u klachten heeft, want als dat het geval is kunnen we  adequate beschermingsmaatregelen treffen. Als het onderzoek niet kan worden uitgesteld en de coronaklachten zijn mild, dan kan het onderzoek of de behandeling in overleg met uw eigen dokter doorgaan. Wel kan het nodig zijn dat u een mondkapje moet dragen in het ziekenhuis. Als de coronaklachten ernstiger zijn dan zullen we eerst onderzoeken of er echt sprake is van een coronavirus infectie. Indien dat is aangetoond zal van de ernst afhangen of het onderzoek doorgang kan vinden of beter kan worden uitgesteld. Niet noodzakelijke onderzoeken of behandelingen worden sowieso uitgesteld.


Voor welke patiënten is een telefonisch consult een goed alternatief voor een bezoek aan het AVL?

Om de kans op besmetting met het corona virus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Om die reden zetten we poliklinische consulten in veel gevallen om in telefonische. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.


Gaat mijn poliklinische afspraak door als ik klachten heb die op een corona infectie lijken of als ik een vastgestelde infectie heb?

Alle patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek worden bij onze hoofdingang bevraagd en getemperatuurd om te kijken of er klachten zijn die wijzen op een corona infectie. Indien dat zo is zullen wij zonodig onderzoek inzetten om aan te tonen/uit te sluiten dat u met het coronavirus bent besmet. Afhankelijk van de ernst van uw situatie, zullen wij u naar huis laten gaan, kan de poliklinische afspraak doorgaan of wordt u op een speciale corona-afdeling opgenomen. In dat laatste geval plaatsen we u daarna over naar een van de ons omringende ziekenhuizen. Het AVL streeft ernaar om corona vrij te blijven zodat we de noodzakelijke kankerbehandelingen kunnen blijven geven.


Kan mijn huisarts of specialist mij doorsturen naar het Antoni van Leeuwenhoek?

Dit kan. Dit is niet anders dan anders. Indien u geen actieve behandeling meer krijgt, maar wel jaarlijks wordt gecontroleerd, en u heeft klachten die mogelijk zouden kunnen passen bij een corona infectie, dan adviseren wij u eerst met uw huisarts contact op te nemen.


Kan ik voor een second opinion naar het Antoni van Leeuwenhoek komen?

Een second opinion kan net als anders door uw eigen specialist of huisarts worden aangevraagd. Op dit moment is het echter niet altijd mogelijk om een second opinion te verrichten en we zullen daarom vaker dan gebruikelijk verzoeken afwijzen. In dat geval is het wel altijd mogelijk dat uw eigen specialist telefonisch contact opneemt om te overleggen met een van de specialisten uit het AVL.


Kan het AVL mijn behandeling overnemen?

Indien een behandeling in het eigen ziekenhuis niet mogelijk is en niet uitgesteld kan worden dan kan de eigen specialist overleggen met de specialisten in het AVL om te bespreken of de behandeling in het AVL kan worden overgenomen.
Bron: www.avl.nl/nieuwsberichten