Stinkende houtkachels zijn een risico voor de gezondheid.

19-11-2014 17:11

Stoken en rookoverlast.

dioxine

Dioxine kankerverwekkend. In Houtrook en as van houtstoken zit dioxine. Afval van open haard mag niet in de GFT bak. Dat zegt wel genoeg.....

Bij houtverbranding komen vele schadelijke stoffen vrij zoals koolmonoxide (CO). Ook worden er giftige polycyclische aromatische koolwaterstoffen gevormd, kortweg aangeduid als PAK's. Een hiervan is het z.g. Benzo(a)pyreen; deze stof is zeer kankerverwekkend. Verder worden bij verbranding van hout, ook z.g. "schoon" hout, in open haarden dioxines gevormd. Wanneer er ook huishoudelijk of sloopafval wordt verstookt, overschrijden de hoeveelheden PAK en dioxines ruimschoots de grenswaarden voor de omgeving. U kunt daarom de overheid inschakelen als u overlast ondervindt!
De afdeling Milieudefensie Groningen heeft een folder uitgebracht, waarin staat aangegeven wat uzelf kunt doen als u overlast ondervindt van een naburige open haard of allesbrander. Milieudefensie Groningen biedt hulp aan partikulieren die zelf niet meer weten wat ze moeten doen tegen overlast van houtrook.

Rechtszaak over houtkachels.

ff

In Het Dagblad van het Noorden van 25 oktober jl. stond een artikel over de rechtszaak van Milieudefensie over houtkachels. In de trein onderweg naar Den Haag belde de verslaggever ons om een toelichting. Momenteel is het zo, dat woningen waarin een houtkachel wordt gebruikt vallen onder artikel 7.3.2 ( nu artikel 7.22 bouwbesluit) van de (Model)-bouwverordening. Die luidt:

"Het is verboden in, op, of aan een bouwwerk, of op een open erf of terrein, voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, of werktuigen te gebruiken, waardoor:
a. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
b. op een voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, walm, stof of vocht wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt"

Houtrook_vergiftigd_milieu (1)

Met dit artikel in de hand kan men een klacht indienen bij de gemeente, wanneer er vuile rook en stank uit de schoorsteen van de buurman/vrouw komt. Tot nu vallen woonschepen buiten de bepalingen van de woningwet, bouwbesluit en bouwverordening, hoewel ze precies dezelfde dingen kunnen doen in hun woning, i.c. woonboot.
Vooral wanneer ze midden in een dichtbebouwde omgeving liggen, ligt het voor de hand dat ze op een voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, etc. verspreiden, als ze slecht stookgedrag vertonen. pijp-des-doods_resize

Slechte kachels en slechte stokers zijn te herkennen aan de dichte rookpluim en te ruiken door hun stank. Het is al tijden bekend dat het verbranden van hout een scala aan gifstoffen oplevert. 26 van de in houtrook aangetoonde stoffen zijn giftig tot zeer giftig. Bij dichte rookpluimen is het zeker dat er bijvoorbeeld heel veel fijn stof de lucht in wordt gestoten. 80 tot 90% daarvan is ultrafijn stof. Dus met een doorsnee van 0.1 tot 2.5 micrometer. Dat is juist het fijn stof dat gemakkelijk wordt ingeademd en zo in het lichaam terechtkomt. Het ECN in Petten stelt dat een gemiddelde houtkachel bij bepaalde emvideo-youtube-ODhP963uMc8_0weersomstandigheden wel 50 microgram fijn stof luchtvervuiling extra kan veroorzaken over een oppervlakte van 200 bij 200 meter. Vandaar dat Milieudefensie wil, dat de houtkachels op woonboten onder dezelfde bepaling vallen als woningen. Te meer daar de rookuitlaat op woonschepen zeer laag ligt. Op voetgangershoogte.
Deze vraag hebben wij voorgelegd aan de Raad van State. Als dat wordt toegekend, dan kunnen we over de inhoud procederen. De gemeente Groningen heeft een modelstudie laten maken naar de uitstoot van fijn stof door de houtkachels in de Noorderhaven. Na lezing daarvan, ontdekte Milieudefensie dat er veel in dat rapport niet klopt. Daarom heeft CE Delft van MD de opdracht gekregen een tegenrapport te maken. De berekeningen van gemeente bleken 40% te laag te zijn. De schrijver van de modelstudie van de gemeente heeft dat toegegeven.

complaint11

De reactie van de schipper in het Dagblad van 25 oktober is stereotiep te noemen. Slordige stokers in het hele land reageren zo: kwaad en agressief. Hout is een natuurproduct. Ja, maar verbranden van organisch materiaal levert nu een maal veel gifstoffen op. Daarom moeten we ons daartegen beschermen. In Duitsland worden over enkele jaren topmodel houtkachels verplicht gesteld. Slecht stoken wordt beboet. 1 januari 2012 wordt er een nieuw Bouwbesluit van kracht. Daarin staat artikel 7.3.2 BVO ongeveer in dezelfde bewoordingen onder nummer 7.20. Bovendien staat onder nummer 7.15 van dat nieuwe Bouwbesluit de bepaling "Het gebruik van een bouwwerk, open erf en terrein is zodanig dat hinder, gezondheidsrisicoÂ's en andere veiligheidsrisico's dan brandveiligheidsrisicoÂ's voor personen in voldoende mate worden beperkt.

Stinkende houtkachels zijn een risico voor de gezondheid.


Bron:  www.houtrook.wordpress.com