Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom.

15-06-2022 20:42

 

 

 

 

 

De toevoeging van ibrutinib aan standaard chemo-immuuntherapie blijkt de progressievrije overleving (PFS) van oudere patiënten met mantelcellymfoom met meer dan 50% te verbeteren.

 

Een intensieve behandeling zoals chemotherapie of stamceltransplantatie is vaak ongeschikt voor oudere patiënten met mantelcellymfoom. Ibrutinib is een Bruton’s tyrosinekinaseremmer waarvan de werkzaamheid bij patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom al in eerdere studies is aangetoond.

 

In de SHINE-studie evalueerden onderzoekers de werkzaamheid van een combinatie bestaande uit ibrutinib plus de standaard chemo-immunotherapie bendamustine-rituximab en rituximab-onderhoud bij 523 oudere patiënten met nog niet eerder behandeld mantelcellymfoom. Zij werden gerandomiseerd naar ibrutinib of placebo, in combinatie met zes cycli bendamustine-rituximab. De deelnemers met een respons kregen vervolgens elke acht weken een onderhoudsdosis rituximab met een maximum van 12 doseringen. Ibrutinib of placebo werd toegediend tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit.

 

De toevoeging van ibrutinib verbeterde de mediane PFS, het primaire eindpunt van de studie, met meer dan 50% in vergelijking met de placeboarm (80,6 vs. 52,9 maanden). De totale overleving (OS) en de kwaliteit van leven in beide groepen waren vergelijkbaar. Een complete respons werd bereikt bij 65,5% in de ibrutinib-arm en 57,6% in de placeboarm. In de ibrutinib-arm was de tijd tot de volgende behandeling aanzienlijk langer en slechts 19,9% van de patiënten had een tweedelijnsbehandeling nodig, versus 40,5% in de placeboarm.

 

 

 

Bron: www.mednet.nl