Stohting Hospice Bodegraven-Reeuwijk.

12-10-2014 19:28


Onze zorgvisie:

Bij de palliatieve terminale zorgverlening in het Hospice Bodegraven-Reeuwijk staan de wensen en behoeften van de gast en diens naasten centraal. De gast zien wij als een gelijkwaardige partner in alle adviezen die wij geven ten aanzien van behandeling en afscheid nemen. Elke gast wordt met respect benaderd: als een unieke persoon met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde.
 

Er is liefdevolle aandacht en zorg voor lichaam, geest en relaties. Er is ruimte voor de naasten om te participeren in alle zorg rondom de gast. De zorg is erop gericht om lijden te verzachten en zo mogelijk te voorkomen. Er wordt niet bewust levensbekortend of levensverlengend gehandeld. Door middel van multidisciplinair overleg en samenwerking worden pijn en symptomen vroegtijdig gesignaleerd en zorgvuldig behandeld in samenspraak met de gast en/of diens naasten.
Ondersteuning en begeleiding op het gebied van levensbeschouwelijke vraagstukken en/of emotievolle momenten, zoals angst, verdriet, boosheid of afscheid nemen, maken deel uit van de liefdevolle zorg. Dat eist van de zorgverleners deskundigheid op het gebied van palliatieve terminale zorg en een groot empathisch vermogen.
 

Teneinde de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zullen wij bij onze gasten en hun naasten navraag doen over de verleende zorg. Dit doen wij door wekelijks een zorgevaluatie gesprek te hebben met de gasten, zo mogelijk in aanwezigheid van de naasten. Daarnaast vragen wij medewerking aan een tevredenheidsonderzoek. Door middel van het invullen van enquêteformulieren maken onze gasten en hun naasten het voor ons mogelijk om de zorg te evalueren en bij te sturen. Aandachtspunten uit de enquêtes worden besproken in het teamoverleg. Waar nodig volgt dan aanpassing van werkwijze of richtlijn.
Saamhorigheidsgevoel, een open sfeer en aandacht hebben voor elkaar bieden de zorgverleners gelegenheid om bij elkaar steun te vinden. Op deze wijze zijn wij in staat kwaliteit van zorg te leveren.


Onze uitgangspunten:

Het bestuur heeft de volgende uitgangspunten voor het hospice Bodegraven-Reeuwijk geformuleerd:

  1.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk werkt vanuit christelijke waarden en normen maar staat open voor iedereen ongeacht hun levensovertuiging en/of herkomst. Wensen en verlangens van de stervende met betrekking tot de eigen levensbeschouwing worden gerespecteerd. 


  2.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk is terughoudend t.a.v. actieve euthanasie en zal alleen indien dit tijdens het verblijf van de gast door ontstaan van ondraaglijk lijden aan de orde is, een zaak laten zijn tussen gast en arts, waarbij de liefdevolle zorg onverminderd zal worden gehandhaafd. 


  3.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk is een aanvulling op - en differentiatie van - de reeds bestaande palliatieve  (terminale) (thuis)zorg in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het hospice biedt een kleinschalige 'bijna-thuis' woonvorm voor diegene die, om welke reden dan ook, in de eigen situatie niet die zorg kan ontvangen die in deze levensfase wenselijk is. 


  4.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk biedt op termijn de mogelijkheid voor palliatieve respijtzorg. Terminale gasten kunnen dan voor een nader te bepalen tijdsduur worden opgenomen, bijvoorbeeld één week of af en toe een weekend. Daarmee kan de thuissituatie worden ontlast en kan de mantelzorg de zorg thuis tot het einde toe beter volhouden. Het hospice zal onderzoeken of op termijn palliatieve dagverzorging kan worden aangeboden. 


  5.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk biedt de 'sfeer' van thuis in combinatie met zorg van hoge kwaliteit. Een hoge kwaliteit betekent in de praktijk het organiseren en beheren van een vrijwilligersorganisatie waarin opleiding, begeleiding en maximale betrokkenheid centraal staan.


  6.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk streeft er naar lid te worden van de organisatie van Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg organisatie (VPTZ).


  7.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk is in hoofdzaak een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent in de praktijk dat de vrijwilligers de basis vormen binnen het zorgverleningsproces en de professionele zorgaanbieders ondersteunend zijn. De professionele (thuis)zorg is verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, zoals gangbaar is binnen de individuele particuliere situatie. De (eigen) behandelend arts blijft eindverantwoordelijk.


  8.         Het hospice Bodegraven-Reeuwijk is geïntegreerd in de regionale zorgvoorzieningen en coördinerende netwerken zoals het Transmuraal Netwerk te Gouda. Er is een structurele samenwerking met (thuis)zorginstellingen in de gemeente, zorgorganisaties in de regio (regionale ziekenhuizen, verpleeginstellingen, huisartsen en andere zorgverleners).


Contact:

Wie belangstelling heeft om als vrijwilliger te werken in ons hospice, financieel wilt bijdragen, of gewoon meer wil weten van het initiatief kan contact op nemen met: Nelleke Mouthaan 06-20204792 info@hospicebodegraven-reeuwijk.nl

"Ik wil contact met Hospice Bodegraven-Reeuwijk" https://hospicebr.weebly.com/neem-contact-met-ons.html