Hoe wordt palliatieve terminale zorg vergoed ?

24-02-2019 19:59
Is uw levensverwachting korter dan 3 maanden, dan kunt u palliatieve terminale zorg krijgen.


Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verpleging, verzorging en psychosociale begeleiding. 


U kunt deze zorg thuis krijgen, in een hospicevoorziening of in een zorginstelling. De zorg wordt gegeven tot het moment van overlijden.


Uw naasten (partner, kinderen, familie, vrienden) kunnen in deze fase hulp en ondersteuning krijgen bij de zorg. En later ook tijdens de rouw.

Waar kunt u informatie krijgen over vergoedingen?


Vergoeding vanuit de zorgverzekering:

Voor informatie over de vergoeding vanuit uw zorgverzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


Uw zorgverzekering vergoedt kosten van onder andere: ziekenhuis, huisarts, wijkverpleging, tijdelijk verblijf in verpleeghuis, medicijnen en hulpmiddelen, fysiotherapie, vervoer en psychosociale zorg.


Uw zorgverzekeraar kan u ook informatie geven over het eigen risico en eigen bijdragen.


Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor informatie over vergoeding vanuit de Wlz, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor in uw regio. 


In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen. Het gaat onder andere om zorg in een zorginstelling (of Wlz-zorg thuis), persoonlijke verzorging en verpleging, medische zorg, vervoer naar het ziekenhuis en hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel). 


Om deze zorg te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicatie af.


Voor zorg uit de Wlz geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Daarvoor kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK).


Vergoeding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor informatie over zorg vanuit de Wmo, kunt u contact opnemen met uw gemeente.


Daar kunt u terecht voor bijvoorbeeld respijtzorg (vervangende zorg om de mantelzorger te ontlasten), hulpmiddelen, vervoer en maaltijdvoorziening thuis, huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning.


Ook voor deze zorg gelden eigen bijdragen. Gaat het om een maatwerkvoorziening? Dan int het CAK de bijdrage. 


Zorg in natura of zorg via een pgb:

U kunt de zorg in natura krijgen of via een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar zorgaanbieders en ondersteuning. Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk.


Waar kunt u terecht bij vragen?

Weet u niet waar u voor zorg of ondersteuning naar toe moet of heeft u hier vragen over? Dan kunt u bellen of mailen met het Nationale Zorgnummer of het Juiste Loket. 
Bron: www.kanker.nl