Nationaal Programma Palliatieve Zorg binnenkort van start.

03-07-2014 17:18

Op verzoek van het ministerie van VWS ontwikkelt ZonMw een Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning.  IKNL ondersteunt de doelstellingen van het nationale programma en vooral de netwerkvorming op lokaal en regionaal niveau. De natuurlijke verwijslijnen vormen hiervoor de basis.

Daarnaast richt IKNL zich op kennisdeling door deskundigheidsbevordering en implementatie van specifieke hulpmiddelenhttps://www.iknl.nl/kwaliteit/over-kwaliteit/kwaliteit-van-palliatieve-zorg   Patiënt en naasten centraal Binnen het programma is aandacht voor samenhang tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.Uitgangspunt is dat palliatieve zorg de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten centraal stelt. Palliatieve zorg maakt deel uit van de reguliere zorgverlening en wordt zo dichtbij mogelijk georganiseerd.

Er is vooral aandacht voor de kwaliteit van leven van de palliatieve patiënt en diens mantelzorgers. Input vanuit het veldHet programma wordt zoveel mogelijk ingericht en uitgevoerd met input van onderaf, dat wil zeggen in samenspraak met alle betrokken partijen in de palliatieve zorg. Andere aandachtspunten, naast samenwerking, zijn het gebruik maken van best practices en andere factoren die hun succes al bewezen hebben. Er is ook aandacht voor toegang tot en uitwisseling van informatie die voortkomt uit de projecten en voor monitoring. De uitkomsten zullen breed beschikbaar zijn.

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg:

Het is de bedoeling dat het lopende Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw deel gaat uitmaken van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. De looptijd van het NPPZ is van 2014 tot 2020. In juli is een eerste globale opzet van de programmatekst gereed. In het najaar volgt de nadere invulling van het programma.

Meer informatie:


Verbeterprogramma Palliatieve Zorg:

https://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/verbeterprogramma-palliatieve-zorg/algemeen/


Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/palliatieve-zorg/kwaliteit-palliatieve-zorg-verbeteren


Bron:  IKNL.